In augustus 1932 werd onder voorzitterschap van ir. J.F. de Vogel, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) een voorlopig comité opgericht om ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van die vereniging haar eerste voorzitter en voorvechter van de Nederlandse luchtvaart, generaal b.d. C.J. Snijders te eren. Het comité stuurde daartoe een circulaire met de volgende oproep:
… dat de Nederlandsche luchtvaart niet mag nalaten aandacht te schenken aan dit zeldzame jubileum en zij meenden dat dit het best zou kunnen geschieden door hem, als blijk van waardering voor alles wat hij gedaan heeft voor de Nederlandsche en Nederlandsch-Indische luchtvaart, iets aan te bieden waardoor zijn naam blijvend daaraan zal worden verbonden. Zij hadden gedacht dit te doen door het bijeenbrengen van een fonds, uit de rente waarvan jaarlijks een gouden “C.J. Snijders-medaille” zou kunnen worden toegekend aan degenen die zich in het afgeloopen jaar het verdienstelijkst heeft gemaakt voor de Groot-Nederlandsche luchtvaart.
In het voorlopige comité hadden naast de voorzitter zitting genomen: H. Walaardt Sacré (alg. secretaris van de KNVvL en secretaris van het Comité Vliegtocht Nederland-Indië), E. Fuld (lid van de firma Lippmann Rosenthal & Co.), Jhr. I.L. van de Berch van Heemstede (onder¬voorzitter van de KNVvL), ir. M.H. Damme (directeur-generaal der PTT), E. Enthoven (voorzitter van de Raad van Bestuur van de KNILM), C. Kolff (voorzitter van de Raad van Beheer van de N.V. Nationale Luchtvaartschool), Jhr. H. Loudon (lid van het Comité Vliegtocht Nederland-Indië), A. Plesman (directeur van de KLM), Jhr. H.K.B. Rendorp (directeur van de KNILM), ir. B. Stephan (adjunct-directeur van de N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek), E.Th. de Veer (directeur van de Luchtvaartdienst), dr. ir. E.B. Wolff (directeur van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart), ir. A. Wurfbain (voorzitter van de Raad van Bestuur van de KLM).

De gouden “C.J. Snijders-medaille” werd op 19 oktober 1932 tijdens de 25-jarige jubileum¬bijeenkomst van de KNVvL in hotel De Witte Brug in Den Haag aan de generaal uitgereikt in bijzijn van Z.K.H. Prins Hendrik, de minister van Waterstaat, de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam en vele autoriteiten uit de luchtvaartwereld. In zijn rede zei voorzitter De Vogel o.a. “De Nederlandsche luchtvaart in al haar vertakkingen salueert hier haar algemeen erkenden vereerden en beminden hoofdman in vol vertrouwen op en in groote dankbaarheid voor hetgeen hij getrouw aan zijn verleden, aan zijn aard en aan zijn daden in de toekomst nog voor haar zal willen en kunnen doen.” Hij verzocht de generaal het erevoorzitterschap van het bestuur van de stichting tot beheer van het fonds op zich te nemen.